Charakterystyka i budowa

Zacznijmy od wyjaśnienia podstawowych funkcji i struktury programu. Przedstawione funkcje i paski zadań mogą różnić się w przypadku odmiennych aktywacji.

Okno programu składa się z 4 głównych obszarów:

Pasek menu / Menu główne

W menu głównym znajdą Państwo wszystkie funkcje, analizy, opcje importu i eksportu oraz stałe dane wszystkich modułów.

Przegląd pozycji menu:

Gospodarstwo (Przedsiębiorstwo)

 • Tworzenie edycja danych gospodartswa (przedsiębiorstwa)
 • Ustawienia programu
 • Zapisywanie danych / bezpieczeństwo danych

Edytuj

 • To menu zmienia się w związku z treścią okna szczegółów (4) i udostępnia odpowiednie narzędzia do edycji

Widok

 • Związany jest z modułem graficznym. Przy otwartej grafice staje się aktywny i udostępnia dodatkowe narzędzia nawigacji i edycji

Stałe dane

 • Tutaj gromadzone są stałe dane gospodarstwa
 • Stałe dane podzielone są według kategorii
 • Kwestię tworzenia i edycji stałych danych omawia kolejny rozdział tej pomocy

Osoby, Umowy, Powierzchnie

 • Pozycje menu moduły Księgi Polowej
 • Znajdują się tutaj narzędzia
  • do tworzenia tekstów (umowy, listy seryjne)
  • do obliczania i płacenia dzierżawy
  • do analizy danych ewidencyjnych i umów

Pola

 • związane są z modułem Dziennik Polowy
 • tutaj znajdują się wszystkie analizy i dokumentacje
  • analizy zużycia i środków gospodarczych
  • analizy upraw
  • karty pól
  • analizy gospodarcze

Mapy, Grafika

 • znajdują się tutaj funkcje GIS i Rolnictwa precyzyjnego
 • Protokoły
  • Pomiarów
  • Prób glebowych

Grafika

 • ta pozycja menu związana jest z modułem GIS
 • znajdują się tutaj narzędzia do zarządzania warstwami, mapami tła i paletami kolorów
 • w tym miejscu uruchomić można Online GPS

Transfer danych

 • W tym miejscu znajdują się wszystkie interfejsy do importu zewnętrznych danych oraz eksportu własnych danych w różnych formatach

Okno

 • W oknie szczegółów (4) można otworzyć jednocześnie okna różnych modułów. W tym menu można nimi zarządzać, otwierać, zmieniać i zamykać.

Pomoc

 • Tutaj znajdują się
  • informacje o aktualnej wersji
  • pomoc online
  • możliwość aktualizacji online
  • pomoc zdalna

Pasek symboli

Pasek symboli programu:

Znajdują się tutaj następujące ikonki:

Otwarcie strony startowej

Otwarcie modułu grafiki

Otwarcie księgowania zabiegów

Otwarcie zarządzania próbami gleby

Otwarcie zarządzania magazynem

Otwarcie modułu planowania uprawy i nawożenia

Otwarcie narzędzia analiz

Interfejs komputerów pokładowych i aplikacji mobilinych (symbol zmienia się zgodnie z ustawionymi interfejsami)

Zamykanie i otwieranie okna przeglądu

Otwarcie kalendarza

Otwarcie przeglądarki

Wyświetlanie jako Gospodarstwo/Klient lub Przedsiębiorstwo/Gospodarstwo zależne jest od trybu pracy gospodarstwa lub usługodawcy.

W tym miejscu można przechodzić między gospodarstwami lub klientami. Przycisk z wielokropkiem (z prawej) włącza ich edycję.

Data dzienna, od której zależne są pokazywane aktualne umowy.

Wyświetlanie i przechodzenie między latami zbiorów. Poprzez symbol obok listy rozwijanej można dodawać i usuwać lata zbiorów.

Aby uruchomić pomoc do jakiegoś konkretnego tematu, można kliknąć na następujący symbol, a potem na odpowiednie zagadnienie.

Niektóre symbole mogą być nieaktywne w związku z aktywacją.

Symbole GIS:

Uwaga:

Widoczne są tylko podczas włączonego modułu GIS.

Centrowanie na wybrany obszar grafiki

Powiększanie i zmniejszanie wybranych obszarów (poleca się przytrzymać wciśnięty lewy przycisk myszy i utworzenie prostokąta, aby powiększyć/zmniejszyć wybrany obszar)

Przybliżenie lub oddalenie się od obiektu GIS Wyświetlanie i wybór warstwy GIS i należących do niej atrybutów

Narządzie standardowe: zaznacza prawym przyciskiem myszy obiekty i uruchamia funkcje dostępne w menu prawego przycisku myszy. Wszystkie akcje mają bezpośredni wpływ na dane widoczne w oknie przeglądu (3). To znaczy, że np. funkcja usuń usuwa nie tylko obiekt graficzny, lecz całkowity obiekt (np. pole) z programu.

Narzędzie selekcjowania: selekcjonuje lewym przyciskiem obiekty graficzne. Wszystkie funkcje menu kontekstowego prawego przycisku myszy mają wpływ tylko na obiekty graficzne. To znaczy, że usuwanie usuwa jedynie obiekty graficzne, a nie całe pole.

Rysowanie: dygitalizuje obiekty na wolnych warstwach

Narzędzia mierzenia tras i powierzchni

Narzędzie konstrukcyjne do rysowania punktów pomocniczych według danych pomiarowych

Włączanie i wyłączanie opisów, takich jak numery pól czy działek ewidencyjnych

Włączanie i wyłączanie siatki współrzędnych

Wybór mapy tła (zjęcia lotnicze, mapy ewidencyjne, mapy topograficzne itd.)

Włączanie i wyłączanie kolorów upraw

Tryby wyświetlania pól pomiarowych (zmierzonych przez GPS lub zdygitalizowanych ręcznie) i katastralnych (utworzonych na podstawie zdygitalizowanych i używanych powierzchni ewidencyjnych)

Aktywacja NEXT FlexGPS

Usuwanie punktów pomocniczych i punktów zaczepienia

Okno przeglądu

Okno przeglądu podzielone jest pięcioa zakładkami:

Przegląd - Osoba

W tym przeglądzie pokazywane są wszystkie utworzone adresy gospodarstwa. Zawartość listy osób może być zmieniana za pomocą prawego przycisku myszy | Właściwości.

Przegląd - Umowa


Przegląd umów zawiera listę umów wyświetlanego klienta/gospodarstwa według form własności. Lista zbudowana jest hierarchicznie. Pierwszy poziom to forma własności. Kolejny to umowy. Dalej należące do nich działki ewidencyjne. W przypadku umów zamiany najpierw pokazywane są działki przyjęte, a potem oddane. Zazwyczaj wyświetlane są tylko aktualne umowy (czyli takie, w których czasie trwania zawiera się data z paska symboli). W razie konieczności można to jednak zmienić, odklikując okienko "Pokaż tylko bieżące umowy". 

Przegląd - Kataster


Przegląd katastru zawiera działki ewidencyjne i ich przyporządkowanie do jednostek podziału terytorialnego. Kataster obejmuje wszystkie gospodarstwa (przedsiębiorstwa). To oznacza, że każda działka ewidencyjna występuje w programie tylko raz. Kataster wyświetla się dla danego klienta w formie hierarchii.

Przegląd - Pole

Przegląd pola zawiera informacje dotyczące pól. Pokazywane są pola wszytskich klientów aktualnego gospodarstwa w aktualnym roku zbiorów. Dzięki funkcji filtrowania można ograniczyć widok do pól aktualnego klienta.

Zawartość przeglądu można dopasować prawym przyciskiem myszy | Właściwości.

Przegląd - Mapa

W drzewie mapy znajdują się dane rolnictwa precyzyjnego. Są to np.:

 • Mapy plonowania
 • Mapy prób glebowych
  • Próby Makro/Mikro
  • Próby Min
 • Mapy rozmieszczenia
  • Mapy podstawowe TF
  • Mapy Green Seeker (dane sensoryczne)
  • Mapy rozimeszczenia ilości
   • Rozsiewania
   • Paliwa
   • etc.
  • Pozostałe mapy lokalizacji
   • Wysokość
   • Wilgotność
   • etc.
 • Mapy aplikacyjne
 • Ścieżki prowadzenia (linie A-B)

Standardpwe funkcje okna przeglądu

Generalnie wszystkie funkcja menu okna przeglądu dostępne są także w menu kontekstowym prawego przycisku myszy.

Funkcje ogólne

Nowe: dzięki tej funkcji można zależnie od zakładki utworzyć nowe osoby, umowy, jednostki podziału terytorialnego czy też nowe pole.


Edytuj: Ta funcja edytuje zaznaczone osoby, umowy, jednostki podziału terytorialnego czy też pola zależnie od aktywnej zakładki.


Usuń: Ta fukncja usuwa obiekty z danego widoku załadki, np. osoby, umowy, jednostki podziału terytorialnego czy też pola.


Szukaj: Ta funkcja pomaga znaleźć obiekty w przeglądzie.


Szczegóły: Po wybraniu jednego lub więcej obiektow naciśnięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie ich szczegółów.


Zaznaczenie: Ta funkcja umożliwia zaznaczenie wielu wpisów zgodych z tymi samymi kryteriami. Wybór następuje poprzez zapytanie, które może być wielokrotnie zagnieżdżone i może odnosić się do zaznaczeń w innych oknach. Zaznaczanie wpisów może odbywać się także poprzez ręczne klikanie okienka zaznaczania.


Uwaga: Poprzez zaznaczanie pojedynczych elementów aktywowane zostają dodatkowe funkcje w menu kontekstowym, tudzież dodatkowe symbole (np. edycja zbiorcza, aktualizacja powierzchni pola, druk seryjny, odwrócenie zaznaczenia) na samym dole okna danego przeglądu.


Notatka: Ta funkcja otwiera notatnik. Jeżeli do jakiegoś obiektu została już dodana notatka, symbol ten ukaże się w kolorze.


Specjalne funkcje podglądu [Kataster]

Usuń: za pomocą tej funkcji można usuwać lub ukrywać województwa, gminy, działki ewidencyjne itd. Ta funkcja odstępna jest tylko w przeglądzie [Kataster].


Specjalne funkcje podglądu [Umowa]

Podgląd / podgląd wydruku: Ta funkcja dostępna jest tylko w przeglądzie [Umowa]. Za pomocą tej funkcji aktualna umowa zostanie przedstawiona jako strona do wydruku. W ramach podglądu możliwe jest stopniowe przybliżanie i przewracanie stron. Za pomocą symbolu drukarki w podglądzie wydruku można wydrukować całość umowy lub jej poszczególne strony. Z reguły dołączana jest strona tytułowa i załącznik działek ewidencyjnych. Ewentualnie można dodać jeszcze załączniki osób dziedziczących i uzgodnienia specjalne. Strona tytułowa może zostać zastąpiona własnym szablonem tekstu umowy.


Specjalne funkcje podglądu [Pole]

Podziel pole: Ta funkcja umożliwia podzial aktualnej działki rolnej na mniejsze pola ze strony bazy danych. Ten podział nie będzie jednak przeprowadzony w grafice, dlatego też w trakcje tej operacji zostaną usunięte obiekty graficzne należące do pola.

Połącz pola: Ta funkcja umożliwa połączenie działek rolnych ze strony bazy danych. To połączenie nie będzie jednak przeprowadzone w grafice, dlatego też w trakcje tej operacji zostaną usunięte obiekty graficzne należące do pola.

Uprawa: Tworzenie planowanej uprawy dla danego pola.

Jednostki zagospodarowania: Ta ikonka pokazuje lub ukrywa listę jednostek zagospodarowania


OKNO SZCZEGÓŁÓW

Jeżeli otwarte zostały konkretne moduły lub funkcje, otworzy się odpowiednia ich treść w oknie szczegółów.

Przykłady:

 • Treści GIS
 • Wyświetlenie map rolnictwa precyzyjnego (drzewo map)
 • Szczegóły osób, elementów katastru i umów
 • Zaksięgowane zabiegi pól
 • Mapy tła
 • Analizy